+32 475 59 27 86
0
 0,00
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De hierna volgende voorwaarden gelden voor prijzen, aanbiedingen, bestellingen, leveringen, overeenkomsten en andere documenten, waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor bomen-kopen.be, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
Een wijziging en/of aanvulling is slechts bindend na schriftelijke overeenkomst tussen bomen-kopen.be en de klant.
Deze verkoopsovereenkomst treedt in voege, na betaling van de geplaatste bestelling. U aanvaardt dan ook van rechtswijze de volledige algemene verkoopsvoorwaarden.

Productlijst:

bomen-kopen.be levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Deze moeten de koper een idee geven hoe het product er zal uitzien. De foto’s zijn afhankelijk van het seizoen genomen en zijn slechts een indicatie. Alle gegevens zoals afmetingen, kleuren, ‚Ķ, die op de site vermeld staan, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij deze door bomen-kopen.be uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. Alle prijzen op onze site zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard. Foto‚Äôs mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor diverse doeleinden, zonder een voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van bomen-kopen.be. bomen-kopen.be behoudt zich het recht om een schadevergoeding te claimen wanneer er inbreuken vastgesteld worden.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in ‚ā¨ inclusief BTW, dit ook voor de verzend- en verpakkingskosten. Deze laatste worden apart vermeld op de leveringsbon. bomen-kopen.be behoudt zich het recht om naargelang de marktomstandigheden de prijslijst aan te passen. De factuurprijs is op basis van de vermelde prijs op de site op het moment van de registratie van de bestelling. Alle prijzen van de planten zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Bestellingen

Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt niet bij producten die gevoelig zijn voor afsterven of snel vervallen (Wetboek Economisch Recht art.VI.53.4) Het annuleren of wijzigen van een bestelling dient dan ook te gebeuren binnen de 24 uur na de registratie van de bestelling. Indien u afziet van uw bestelling wordt er 25 % aangerekend exclusief BTW, bepaalt op uw aankoopbedrag. De nieuwe leveringsdag treedt in voege na de registratie van de aangepaste bestelling. bomen-kopen.be behoudt zich het recht een bestelling te weigeren indien deze onregelmatigheden bevat. De klant wordt hiervan binnen de 48 uur op de hoogte gebracht.

Levering

Hoewel de wettelijke leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de bestelling zal bomen-kopen.be de goederen uitleveren tussen de 5 en 15 werkdagen volgend op de dag van betaling van de bestelling, tenzij anders schriftelijk afgesproken. We zullen er tevens zorg voor dragen dat de goederen worden geleverd binnen de tijdspanne of de dag die aan U werd gecommuniceerd. Bij vertraging kan geen aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling of het eisen van schadevergoeding aan bomen-kopen.be. Bij het lossen worden de goederen op het gelijkvloers geplaatst en dit naast of in de directe omgeving van de bestelwagen. In geval van afwezigheid van de klant of een foute melding van het leveringsadres kan bomen-kopen.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de levering. In samenspraak met de klant kan een nieuwe levering worden gepland met de verzendkosten te zijner laste. Hij heeft natuurlijk nog steeds de mogelijkheid de producten zelf af te halen binnen het voorziene uurschema. Gezien de aard van de producten dient deze nieuwe levering of afhaling door te gaan binnen de week na de eerste leveringsdag. Als bomen-kopen.be binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een product niet kan leveren wegens niet beschikbaar of gebrek aan alternatief dient de klant hierover te worden verwittigd en in indien hij dat wenst wordt hem de som die hij voor dit product betaalde terug gestort.

Overmacht

bomen-kopen.be wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht.  Onder overmacht wordt bedoeld:  stakingen, brand, energiestoringen, bedrijfsstoringen,  vertragingen bij koerierdiensten, storingen in het telecommunicatienetwerk, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers of een onvoorzien en onoverkomelijk feit veroorzaakt door derden.  bomen-kopen.be zal dit schriftelijk of via email aan de koper melden.

Ontvangst van de goederen

De klant dient de levering bij ontvangst onmiddellijk na te zien. Meldingen aan bomen-kopen.be, later dan 24 uur na ontvangst van de goederen, komen niet meer in aanmerking voor terugname en/of vervanging. Bemerk hierbij dat het steeds nuttig is in bijlage enkele foto’s toe te voegen om het eventueel probleem aanschouwelijker te maken.

Afhalen van de goederen

Bij afhaling kan bomen-kopen.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, verhitting, vorst- of andere schade bij vervoer door de klant. Indien de afhaling werd geannuleerd kan bomen-kopen.be op vraag van de klant leveren, mits intrek van de voordelen. Als dit niet gebeurd dient hij,gezien de aard van de producten,de tweede afhaling
binnen 7 dagen te laten doorgaan. Zo niet kan bomen-kopen.be niet verder de kwaliteit van het product garanderen.

Privacy

De aan bomen-kopen.be verstrekte klantgegevens worden enkel gebruikt tot uitvoering van onze kerntaken zijnde bestellingen, aanbiedingen, nieuwsbrief, enz.  Deze data worden niet aan derden verstrekt. Uzelf kan zich ook steeds verzetten tegen het opsturen van mailings ,voorstellen,infobrieven ..enz. via e-mail.  bomen-kopen.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij dataproblemen veroorzaakt door externe factoren.

Zendingen

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds terugbezorgd aan de afzender.  Goederen die teruggezonden worden of teruggebracht worden aan het adres van bomen-kopen.be, zonder voorafgaand email, worden niet aanvaard.

Garantie

bomen-kopen.be garandeert de authenticiteit van de planten. De garantie is enkel geldig wanneer de planten in volle grond verder gekweekt worden.¬† Uitgesloten van de groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging, infectie door insecten of schimmels of het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen, strenge winters, hagen die zonder steundraad en bomen die zonder steunpaal geplant zijn. De aangroeigarantie geldt vanaf ontvangst van uw planten. Bekijk hiervoor onze rubriek ‘Aangroeigarantie’. Soortechtheid wordt gegarandeerd, hergroei echter niet. De eventuele ¬†schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag exclusief de verzendkosten. bomen-kopen.be verbindt er zich toe alle klachten binnen de 5 werkdagen te beantwoorden en/of te behandelen. ¬†

Betwisting

Op al onze  rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch Recht van Toepassing. Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Bomen-kopen.be
Jutestraat 46
8790 Waregem

BE0726861778